regulamin zajęć

Zasady uczestnictwa w zajęciach z ceramiki dla dzieci, prowadzonych przez firmę Gliniarnia:

1. Firma Gliniarnia zobowiązuje się dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu zajęć, w tym: prowadzenia zajęć przez doświadczoną kadrę, zapewnienia dobrej jakości materiałów (glina, angoby), potrzebnych narzędzi, form, oraz wypału wykonanych prac, zapoznania dzieci z różnymi rodzajami gliny, podstawowymi technikami lepienia z gliny oraz zdobienia przedmiotów ceramicznych.

2. Firma Gliniarnia zobowiązuje się zorganizować zajęcia ceramiczne dla dzieci w grupie 10-18 osób. Grupy są mieszane (dzieci w różnym wieku / z różnych klas). Jeżeli liczba dzieci na zajęciach spadnie poniżej podanego minimum firma Gliniarnia będzie miała prawo rozwiązać grupę bądź też podnieść stawkę za zajęcia. Zajęcia trwają ok. 40 minut i odbywają się na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w dniu i o godzinie podanej przez firmę Gliniarnia.

3. Firma Gliniarnia zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z zajęć oraz do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy.

4. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego lub z przyczyn od niego niezależnych (np. na polecenie placówki, w której odbywają się zajęcia itp.) firma "Gliniarnia" zobowiązuje się do odrobienia tematów zajęć, o ile przerwa w zajęciach dotyczy maksymalnie dwóch odwołanych jednostek lekcyjnych.

5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz zapewnienia dla niego miejsca w grupie jest:

- dokonanie przez Rodzica / Opiekuna zapisu na zajęcia potwierdzonego informacją zwrotną o przyjęciu do grupy,

- dostarczenie przez Rodzica / Opiekuna uzupełnionego i podpisanego oświadczenia przed pierwszymi zajęciami,

- dokonywanie terminowych płatności za zajęcia w kwocie podanej w harmonogramie opłat, przekazanym w mailu zapisowym.

6. Warunki płatności:

a. Opłata za jedne zajęcia w szkole wynosi:

- 36 zł przy płatności miesięcznej x ilość zajęć w danym miesiącu (wysokość opłaty zależna od placówki)
- 45 zł w przypadku jednorazowego uczestnictwa w warsztatach,

b. Płatności należy dokonywać z góry za dany miesiąc na podane poniżej konto (do 7-go dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc). W tytule przelewu proszę koniecznie podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę szkoły.

c. Dane do przelewu:

Numer konta: 63 1140 2004 0000 3002 6652 5159 (mbank)

KMD Język Niemiecki
Katarzyna Majewska-Deka
ul. Fortowa 55
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

d. Opłata za zajęcia może różnić się wysokością w poszczególnych placówkach

e. Opłata nie jest zwracana w przypadku, gdy dziecko nie uczestniczy w zajęciach z powodu nieobecności. Dziecko odrabia zaległy temat zajęć w czasie kolejnej lekcji. Jeśli jest taka możliwość uczestnik może odrobić nieobecność również na warsztatach w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

f. W przypadku nieuiszczania w terminie opłaty miesięcznej, czyli do 7 dnia miesiąca za bieżący miesiąc, firma Gliniarnia ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników.

7. Istnieje możliwość usunięcia uczestnika z zajęć, w przypadku, gdy swoim zachowaniem utrudnia bądź uniemożliwia prowadzenie zajęć. Decyzję podejmuje Instruktor.

8. Ostatnie zajęcia w roku szkolnym to spotkanie połączone z rozdawaniem nagród (medal / puchar) zgodnie z wieloletnią tradycją pracowni Gliniarnia. Opłata za te zajęcia jest taka sama jak za pozostałe zajęcia w trakcie roku szkolnego. W przypadku odwołania ostatnich zajęć z przyczyn losowych w ramach uiszczonej za te zajęcia opłaty firma Gliniarnia zobowiązuje się przygotować i przekazać uczestnikowi medal lub puchar oraz jego prace. W przypadku nieobecności dziecka na ostatnich zajęciach w roku szkolnym, prowadzący zobowiązuje się przygotować dla niego pracę oraz dokończyć za niego rozpoczęty temat.

9. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Opłata wniesiona semestralnie jest wówczas zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych zajęć. UWAGA: Brak faktu zgłoszenia przez OPIEKUNA dziecka rezygnacji z zajęć nie zwalnia z obowiązku wnoszenia comiesięcznych opłat, nawet przy nieobecności dziecka na zajęciach.

10. W związku z sytuacją epidemiczną lub wymogami ze strony placówek, w których odbywają się zajęcia, firma Gliniarnia ma prawo wprowadzić dodatkowo nowe zasady związane z bezpieczeństwem prowadzonych zajęć w zakresie reżimu sanitarnego (np. obowiązek zakładania maseczki na czas zajęć), z ilością uczestników oaz organizacją zajęć itp.. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa jest równoważne z rezygnacją z zajęć na zasadach ogólnych, tj. z zachowaniem 2- tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Facebook